Taisyklės


1. Privatumo Taisyklės

UAB „BITONIT“, juridinio asmens kodas 305555051, buveinės adresas Baltų pr. 159-23, Kaunas, Lietuva (toliau –  Bendrovė) yra internetinės parduotuvės www.cincin.lt valdytojas. Šioje internetinės parduotuvės svetainės skiltyje rasite Bendrovės Privatumo taisyklių (toliau – privatumo taisyklės) nuostatas, reglamentuojančias naudotojo asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus asmens duomenų tvarkymo veiksmus Bendrovės veikloje, taip pat su tuo susijusias naudotojų teises bei bendrovės pareigas. Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetaine. Bendrovė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra, bet kuriuo metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto įspėdama Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojus. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate. Naudotojas, turėdamas, bet kokių klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis el. paštu: info@cincin.lt Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Valdytojas – UAB „BITONIT“, juridinio asmens kodas 305555051, buveinės adresas Baltų pr. 159-23, Kaunas, Lietuva, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 2. Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu www.cincin.lt
 3. Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti Bendrovės parduodamų prekių ir/ar gauti Bendrovės teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis.
 4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
 5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
 6. Internetinės parduotuvės paskyra – tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą Internetinės parduotuvės svetainėje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.
 7. Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
 8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

 1. Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai: Naudotojas informaciją apie save pateikia pats; Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine; Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų. 
 2. Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją Bendrovei šiais atvejais: Naudotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje; Naudotojo komunikacijos, bet kokia forma su Bendrove metu. 
 3. Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją Bendrovė gauna Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.
 4. Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją Bendrovė gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Bendrovė iš Facebook, Inc. gauna tokius Naudotojo Asmens duomenis kaip Naudotojo atvaizdą ir www.facebook.com socialinio tinklo paskyros (profilio) vardą, tuo tarpu iš Google, Inc. Bendrovė gauna tik Naudotojo atvaizdo duomenis.

  NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

  1. Bendrovė Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.
  2. Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
   • Elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu; 
   • Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
   • Paslaugų teikimo tikslu;
   • Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu; 

  TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

  1. Bendrovė savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:
   • Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
   • Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
   • Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje, teikimo tikslu;
   • Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu; Bendrovė pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt.

  NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

  1. Bendrovė informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos.
  2. Bendrovė atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva.
  3. Bendrovė užtikrina, laikosi ir gerbia Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:
   • teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą.
   • teisę gauti informaciją, susijusią su Bendrovės tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;
   • teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
   • teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Bendrovės valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
   • teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Bendrovei nebereikia Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;
   • teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Bendrovė nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turi teisę, kad Bendrovė, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
   • teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

  ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

  1. Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie:
   • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės Internetine parduotuve;
   • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo sudalyvavimo Bendrovės organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;
   • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis;
   • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi iki Naudotojo sutikimo atšaukimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais. Bendrovė deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Bendrovė sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją.

  ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

  1. Bendrovė naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
  2. Bendrovė informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims.
  3. Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.
  4. Bendrovė ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos.
  5. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Bendrovę.
  6. Bendrovė siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Bendrovė neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Bendrovės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.
  7. Tuo atveju, jeigu Bendrovė yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, Bendrovė privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

  ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

  1. Bendrovė rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Bendrovė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.
  2. Bendrovė pažymi, kad nors ir stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

  VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

  1. Bendrovės Internetinė parduotuvė ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl Bendrovė sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų.
  2. Tačiau Bendrovė pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti Bendrovei savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 16 metų norėtų naudotis Bendrovės Internetine parduotuve ir jos suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, įsigyt prekę ar paslaugą.
  3. Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė Bendrovei asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su Bendrove adresu info@cincin.lt

  TIESIOGINĖ RINKODARA

  1. Bendrovė, turėdama aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute.
  2. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Bendrovei duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
  3. Elektroninių laiškų  ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.
  4. Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali:
   • rašyti elektroninį laišką adresu info@cincin.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;
   • atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.

  SLAPUKAI

  1. Siekiant, kad Naudotojui Bendrovės Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.
  2. Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku“, o jeigu Naudotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Daugiau informacijos“ ir pasirinkti su kuriais slapukais sutinka.
  3. Bendrovės naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.
  4. Jeigu Naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

  PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

  1. Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 16 d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje.
  KONTAKTINIAI DUOMENYS UAB „BITONIT“
  Juridinio asmens kodas 305555051
  Baltų pr. 159-23, Kaunas
  Telefonas +370 64796163
  LT117300010165557518
  El. paštas info@cincin.lt
  Privatumo taisyklių paskelbimo data 2020 m. lapkričio 16 d.

  2. Aptarnavimo taisyklės

  PAGRINDINĖS SĄVOKOS

  1. Bendrosios elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) – prekių pirkimo–pardavimo sutarties bendrosios sąlygos, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu CINCIN.LT Internetiniame prekybos centre susijusios nuostatos.
  2. CINCIN.LT – internetiniame tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
  3. Pardavėjas – įsteigta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus UAB „Bitonit“, juridinio asmens kodas 305555051, buveinės adresas Baltų pr. 159-23, Kaunas, Lietuvos Respublika, klientų aptarnavimo elektroninio pašto adresas info@cincin.lt, internetinis adresas CINCIN.LT
  4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 2.2. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje CINCIN.LT.
  5. Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, pateikta Pirkėjui ir Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šia Pirkimo–pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.
  2. Prekybos veikla CINCIN.LT elektroninėje parduotuvėje yra vykdoma tik Lietuvos Respublikoje.
  3. Pirkti CINCIN.LT elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
   • veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   • nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   • juridiniai asmenys.

  PIRKĖJO TEISĖS

  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes CINCIN.LT elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos CINCIN.LT elektroninėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
  3. Įgyvendindamas Pirkėjas šių Taisyklių, Pirkėjo teisės punktą Nr. 2, numatytą teisę, Pardavėjui elektroniniu paštu info@cincin.lt turi pateikti prašymą ir jame nurodyti pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
  4. Taisyklių, Pirkėjo teisės punktą  Nr. 2, numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

  PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo per 2 darbo dienas informuoti apie tai Pardavėją.
  3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo registracijos formoje pasikeitusius duomenis.
  4. Pirkėjas, naudodamasis CINCIN.LT elektroninės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų CINCIN.LT elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  PARDAVĖJO TEISĖS

  1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas CINCIN.LT elektroninėje parduotuvėje.
  2. Jei Pirkėjas bando pakenkti CINCIN.LT elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis CINCIN.LT elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti CINCIN.LT elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
  4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių, prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai, 2 punkte, numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių, prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai, 2 punkte numatytą apmokėjimo būdą (grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu) Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

  PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir CINCIN.LT elektroninės parduotuvės nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis CINCIN.LT elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.
  3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

  PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

  1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Tvirtinti užsakymą“. Be šio patvirtinimo užsakymo vykdymas negalimas.
  2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma CINCIN.LT elektroninės parduotuvės duomenų bazėje. Prisiregistravęs Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie CINCIN.LT elektroninės parduotuvės sistemos pažiūrėti pirkimo istoriją.

  PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

  1. Prekių kainos CINCIN.LT elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
  2. Atsiskaitydamas žemiau numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių, pardavėjo teisė, 4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  3. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 4 punkte nurodytus mokėjimo būdų įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.
  4. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
   • banko pavedimu – kai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir prisijungęs prie savo internetinės bankininkystės ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Internetinio prekybos centro banko sąskaitą (LT613500010008785777, Paysera LT).
   • grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – kai Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo–priėmimo) metu.
   • elektronine bankininkyste (bendradarbiaujant su partneriu UAB "PAYSERA" į.k. 300060819) – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į UAB PAYSERA į.k. 300060819 banko sąskaitą.

  PREKIŲ PRISTATYMAS

  1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą.
  2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja, nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
  5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  6. Prekių pristatymo metu su preke Pirkėjui taip pat yra įteikiama sąskaita-faktūra ar kitas siuntos perdavimo–priėmimo dokumentas. Pirkėjui gali būti pateiktas tik elektroninis sąskaitos-faktūros variantas užsakyme nurodytu el. paštu. Ši sąskaita-faktūra yra laikoma kartu ir prekės garantiniu lapu.
  7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
  8. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis nurodytas „Pristatymo sąlygose“. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių, pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas, 2 punktu atsisako Pirkimo–pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių siuntimo ir grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t. y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

  PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO AUDOTI TERMINAS

  1. Kiekvienos CINCIN.LT elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame prekybos centro internetiniame tinklalapyje.
  2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
  4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
  5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
  6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  ATSAKOMYBĖS

  1. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Užpildžius užsakymo anketoje įmonės duomenis, automatiškai prie prekės pridedama sąskaita faktūra juridiniam asmeniui. Pirkėjas patvirtina, kad yra įgaliotas įmonės, kuri nurodyta jo užsakyme, užsakymo forminimui bei prekių apmokėjimui bei atsiėmimui. Pirkėjas patvirtina, kad visi asmenys nurodyti užsakymo formoje yra jo įgalioti ir gali atlikti mokėjimus bei atsiimti prekes pirkėjo vardu. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis CINCIN.LT elektroninės parduotuvės sistema.
  3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinio prekybos centro teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie CINCIN.LT elektronionės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  5. Jei Pardavėjo CINCIN.LT elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  1. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų jo suteiktus asmens duomenis, asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais.
  2. Pardavėjo gaunami bei tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, atsiskaitymo istorija bei kiti duomenys, bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija.
  3. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba atvykęs nurodytais adresais.
  4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.
  5. Pirkėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad turi teisę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi teisę, nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys.
  6. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
   • susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie tvarkomi, ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis.
   • nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

  BAIGIAMOS NUOSTATOS

  1. Visi vienos Šalies pranešimai kitai Šaliai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 96 valandos
  2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo CINCIN.LT elektroninės parduotuvės sistemoje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje elektroninėje parduotuvėje, privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas Taisykles.
  3. Pirkėjas registruodamasis CINCIN.LT elektroninėje parduotuvėje sutinka, kad juo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu, nenurodydamas savo nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu elektroniniu paštu, nurodydamas savo vardą, pavardę.
  4. Ginčus, susijusius su Sutartimi, šalys sieks išspręsti derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  3. Pinigų grąžinimo taisyklės

  Visoms prekėms taikoma pinigų grąžinimo garantija. Apsisprendę įsigytą prekę grąžinti be jokios priežasties, tai padaryti galite per 7 kalendorines dienas.
  Prekės pakuotė turi būti nepažeista, kartu su ja turi būti likusios visos autentiškos etiketės ir apsauginiai maišeliai, o produktas turi atrodyti lygiai taip pat, kaip jį įsigijus. Jei pakuotę pažeidėte, kokybiškos prekės grąžinti ir pinigų atgauti, praėjus daugiau kaip 7 dienoms, nebegalėsite.
  Svarbu paminėti, kad produktas turi būti nepraradęs prekinės išvaizdos, o prekė turi būti grąžinama tokios pačios komplektacijos, kokią ir gavote.
  1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
  2. Norėdamas grąžinti prekę (es) Taisyklių 1. punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra Pirkėjui pageidavus atsiunčiamas elektroniniu paštu ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis).
  3. Taisyklių, pirkėjo teisės, 2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių, pirkėjo teisės, 2. punkte numatyta tvarka.
  4. Pinigai už grąžinamas prekes pirkėjui grąžinami pavedimu į pirkėjo sąskaitą per 3 darbo dienas.
  5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos
  6. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
   • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.
   • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
   • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą Taisyklių 2. punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
   • Kviečiame tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Jei prekė bus pažeista siuntimo metu, garantinio aptarnavimo suteikti negalėsime.